logo


ສາຍສັນຍານ/Cable->ສາຍ HDMI (14 รายการ)

p16055
ສາຍ Displayport to HDMI Cable Unitek 1.8M (Y-5118CA)
[ คงเหลือ 4 ]
340 ກີບ

p7265
ສາຍ HDMI 19P 1.5m (T)
[ Out of stock ]
30,000 ກີບ

p7563
ສາຍ HDMI 19P 3m Unitek Y-C139
[ Out of stock ]
55,000 ກີບ

p9278
ສາຍ HDMI M/M Slim(15M) ThreeBoy
[ Out of stock ]
250,000 ກີບ

p9279
ສາຍ HDMI M/M Slim(20M) ThreeBoy
[ Out of stock ]
300,000 ກີບ

p7162
ສາຍ JEVIT optical cable
[ Out of stock ]
300,000 ກີບ

p522
ສາຍ S-Video 1.8m
[ คงเหลือ 2 ]
40,000 ກີບ

p523
ສາຍ S-Video 10m
[ คงเหลือ 2 ]
75,000 ກີບ

p3791
ສາຍ USB2.0 M/M 1.8m
[ Out of stock ]
25,000 ກີບ

p3792
ສາຍ USB2.0 M/M 3m
[ Out of stock ]
35,000 ກີບ

p5954
ສາຍ V3 USB2.0 to USB 5Pin 1.8m
[ คงเหลือ 8 ]
25,000 ກີບ

p520
ສາຍ ຄອມໂພແນນ 1,8 m
[ คงเหลือ 8 ]
35,000 ກີບ

p6895
ສາຍ ຫນຶ່ງອອກ2 TH 423A 20m
[ คงเหลือ 3 ]
99,000 ກີບ

p2160
ສາຍໄຟ Printer
[ คงเหลือ 6 ]
15,000 ກີບ


ສາຍສັນຍານ/Cable->ສາຍ HDMI (14 รายการ)

p16055
ສາຍ Displayport to HDMI Cable Unitek 1.8M (Y-5118CA)
[ คงเหลือ 4 ]
340 ກີບ
p7265
ສາຍ HDMI 19P 1.5m (T)
[ Out of stock ]
30,000 ກີບ
p7563
ສາຍ HDMI 19P 3m Unitek Y-C139
[ Out of stock ]
55,000 ກີບ
p9278
ສາຍ HDMI M/M Slim(15M) ThreeBoy
[ Out of stock ]
250,000 ກີບ
p9279
ສາຍ HDMI M/M Slim(20M) ThreeBoy
[ Out of stock ]
300,000 ກີບ
p7162
ສາຍ JEVIT optical cable
[ Out of stock ]
300,000 ກີບ
p522
ສາຍ S-Video 1.8m
[ คงเหลือ 2 ]
40,000 ກີບ
p523
ສາຍ S-Video 10m
[ คงเหลือ 2 ]
75,000 ກີບ
p3791
ສາຍ USB2.0 M/M 1.8m
[ Out of stock ]
25,000 ກີບ
p3792
ສາຍ USB2.0 M/M 3m
[ Out of stock ]
35,000 ກີບ
p5954
ສາຍ V3 USB2.0 to USB 5Pin 1.8m
[ คงเหลือ 8 ]
25,000 ກີບ
p520
ສາຍ ຄອມໂພແນນ 1,8 m
[ คงเหลือ 8 ]
35,000 ກີບ
p6895
ສາຍ ຫນຶ່ງອອກ2 TH 423A 20m
[ คงเหลือ 3 ]
99,000 ກີບ
p2160
ສາຍໄຟ Printer
[ คงเหลือ 6 ]
15,000 ກີບ

ສາຍສັນຍານ/Cable->ສາຍ HDMI (14 รายการ)

p16055
ສາຍ Displayport to HDMI Cable Unitek 1.8M (Y-5118CA)
[ คงเหลือ 4 ]
340 ກີບ
p7265
ສາຍ HDMI 19P 1.5m (T)
[ Out of stock ]
30,000 ກີບ
p7563
ສາຍ HDMI 19P 3m Unitek Y-C139
[ Out of stock ]
55,000 ກີບ
p9278
ສາຍ HDMI M/M Slim(15M) ThreeBoy
[ Out of stock ]
250,000 ກີບ
p9279
ສາຍ HDMI M/M Slim(20M) ThreeBoy
[ Out of stock ]
300,000 ກີບ
p7162
ສາຍ JEVIT optical cable
[ Out of stock ]
300,000 ກີບ
p522
ສາຍ S-Video 1.8m
[ คงเหลือ 2 ]
40,000 ກີບ
p523
ສາຍ S-Video 10m
[ คงเหลือ 2 ]
75,000 ກີບ
p3791
ສາຍ USB2.0 M/M 1.8m
[ Out of stock ]
25,000 ກີບ
p3792
ສາຍ USB2.0 M/M 3m
[ Out of stock ]
35,000 ກີບ
p5954
ສາຍ V3 USB2.0 to USB 5Pin 1.8m
[ คงเหลือ 8 ]
25,000 ກີບ
p520
ສາຍ ຄອມໂພແນນ 1,8 m
[ คงเหลือ 8 ]
35,000 ກີບ
p6895
ສາຍ ຫນຶ່ງອອກ2 TH 423A 20m
[ คงเหลือ 3 ]
99,000 ກີບ
p2160
ສາຍໄຟ Printer
[ คงเหลือ 6 ]
15,000 ກີບ

Somvang OA | Tel : +8562099979666 | Line ID : somvangoa
WhatsApp : +856209997966 | EMail : somvangoa@hotmail.com
Contact Us