logo


/Smart Phone ໂທລະສັບມືຖື->Smartphone ລາຄາ9ລ້ານຂຶ້ນ (29 รายการ)

p17977
HUAWEI Mate X3
[ Out of stock ]
39,502,000

p17976
HUAWEI P60 Pro
[ Out of stock ]
17,991,000

p17160
IPHONE 11 128GB LL/A (ສີດຳ,ສີທອງ)
[ คงเหลือ 1 ]
11,500

p17740
IPHONE 11 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ Out of stock ]
19,000

p17109
IPHONE 11 64GB ເຄື່ອງບິວ ຮັບປະກັນ 1 ປີ
[ คงเหลือ 3 ]
10,000

p17161
IPHONE 11 pro max 64GB (ສີຂຽວ,ທອງ,ດໍາ,ຂາວ) LL/A ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 3 ]
13,500

p14934
IPHONE 12 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ Out of stock ]
23,000

p17136
IPHONE 12 pro max 128GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 1 ]
17,900

p17734
IPHONE 12 pro max 256GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ Out of stock ]
20,500

p16138
IPHONE 13 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
25,500

p17719
IPHONE 13 pro max 128GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 2 ]
26,500

p17735
IPHONE 13 pro max 256GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ Out of stock ]
28,000

p17741
IPHONE 14 Plus 256GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
29,000

p16957
IPHONE 14 pro max 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
40,500

p17714
IPHONE 15 (128GB) ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
29,000

p18207
IPHONE 15 (256GB) ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
37,000

p17742
IPHONE 15 Plus 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
38,000

p17650
IPHONE 15 pro max 256GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ คงเหลือ 5 ]
46,000


/Smart Phone ໂທລະສັບມືຖື->Smartphone ລາຄາ9ລ້ານຂຶ້ນ (29 รายการ)

p17977
HUAWEI Mate X3
[ Out of stock ]
39,502,000
p17976
HUAWEI P60 Pro
[ Out of stock ]
17,991,000
p17160
IPHONE 11 128GB LL/A (ສີດຳ,ສີທອງ)
[ คงเหลือ 1 ]
11,500
p17740
IPHONE 11 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ Out of stock ]
19,000
p17109
IPHONE 11 64GB ເຄື່ອງບິວ ຮັບປະກັນ 1 ປີ
[ คงเหลือ 3 ]
10,000
p17161
IPHONE 11 pro max 64GB (ສີຂຽວ,ທອງ,ດໍາ,ຂາວ) LL/A ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 3 ]
13,500
p14934
IPHONE 12 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ Out of stock ]
23,000
p17136
IPHONE 12 pro max 128GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 1 ]
17,900
p17734
IPHONE 12 pro max 256GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ Out of stock ]
20,500
p16138
IPHONE 13 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
25,500
p17719
IPHONE 13 pro max 128GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 2 ]
26,500
p17735
IPHONE 13 pro max 256GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ Out of stock ]
28,000
p17741
IPHONE 14 Plus 256GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
29,000
p16957
IPHONE 14 pro max 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
40,500
p17714
IPHONE 15 (128GB) ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
29,000
p18207
IPHONE 15 (256GB) ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
37,000
p17742
IPHONE 15 Plus 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
38,000
p17650
IPHONE 15 pro max 256GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ คงเหลือ 5 ]
46,000

/Smart Phone ໂທລະສັບມືຖື->Smartphone ລາຄາ9ລ້ານຂຶ້ນ (29 รายการ)

p17977
HUAWEI Mate X3
[ Out of stock ]
39,502,000
p17976
HUAWEI P60 Pro
[ Out of stock ]
17,991,000
p17160
IPHONE 11 128GB LL/A (ສີດຳ,ສີທອງ)
[ คงเหลือ 1 ]
11,500
p17740
IPHONE 11 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ Out of stock ]
19,000
p17109
IPHONE 11 64GB ເຄື່ອງບິວ ຮັບປະກັນ 1 ປີ
[ คงเหลือ 3 ]
10,000
p17161
IPHONE 11 pro max 64GB (ສີຂຽວ,ທອງ,ດໍາ,ຂາວ) LL/A ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 3 ]
13,500
p14934
IPHONE 12 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ Out of stock ]
23,000
p17136
IPHONE 12 pro max 128GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 1 ]
17,900
p17734
IPHONE 12 pro max 256GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ Out of stock ]
20,500
p16138
IPHONE 13 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
25,500
p17719
IPHONE 13 pro max 128GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ คงเหลือ 2 ]
26,500
p17735
IPHONE 13 pro max 256GB ເຄື່ອງບິວ ປະກັນ 1ປີ
[ Out of stock ]
28,000
p17741
IPHONE 14 Plus 256GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
29,000
p16957
IPHONE 14 pro max 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
40,500
p17714
IPHONE 15 (128GB) ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
29,000
p18207
IPHONE 15 (256GB) ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
37,000
p17742
IPHONE 15 Plus 128GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ 100%
[ Out of stock ]
38,000
p17650
IPHONE 15 pro max 256GB ເຄື່ອງສູນໄທແທ້100%
[ คงเหลือ 5 ]
46,000

Somvang OA | Tel : +8562099979666 | Line ID : somvangoa
WhatsApp : +856209997966 | EMail : somvangoa@hotmail.com
Contact Us