logo


0 Smart Phone ໂທລະສັບມືຖື->Xiaomi / Redmi (10 รายการ)

p15790
Redmi 9 Ram4+64GB (ສີດຳ,ຂຽວ,ຟ້າ)
[ Out of stock ]
1,599,000 ກີບ

p15495
Redmi 9A Ram2+32GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,099,000 ກີບ

p15496
Redmi 9C Ram3+64GB (ສີດຳ,ສົ້ມ,ຟ້າ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,399,000 ກີບ

p15497
Redmi 9T Ram4+64GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ,ສົ້ມ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,899,000 ກີບ

p15498
Redmi 9T Ram6+128GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ,ສົ້ມ)
[ คงเหลือ 2 ]
2,299,000 ກີບ

p15976
Redmi Note 10 (5G) Ram8+128GB (ສີຟ້າ,ເທົາ,ຂຽວ)
[ Out of stock ]
2,699,000 ກີບ

p15977
Redmi Note 10 Pro Ram6+128GB (ສີຟ້າ,ເທົາ,ຂຽວ)
[ Out of stock ]
3,299,000 ກີບ

p15499
Redmi Note 10 Ram4+64GB (ສີດຳ.ມ້ວງ,ເທົາ)
[ Out of stock ]
1,799,000 ກີບ

p15457
Redmi Note 9 Pro (ສີດຳ)
[ Out of stock ]
2,599,000 ກີບ

p15500
Redmi Note 9 Ram4+128GB (ສີຂຽວ,ຟ້າ,ຂາວ)
[ Out of stock ]
1,999,000 ກີບ


0 Smart Phone ໂທລະສັບມືຖື->Xiaomi / Redmi (10 รายการ)

p15790
Redmi 9 Ram4+64GB (ສີດຳ,ຂຽວ,ຟ້າ)
[ Out of stock ]
1,599,000 ກີບ
p15495
Redmi 9A Ram2+32GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,099,000 ກີບ
p15496
Redmi 9C Ram3+64GB (ສີດຳ,ສົ້ມ,ຟ້າ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,399,000 ກີບ
p15497
Redmi 9T Ram4+64GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ,ສົ້ມ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,899,000 ກີບ
p15498
Redmi 9T Ram6+128GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ,ສົ້ມ)
[ คงเหลือ 2 ]
2,299,000 ກີບ
p15976
Redmi Note 10 (5G) Ram8+128GB (ສີຟ້າ,ເທົາ,ຂຽວ)
[ Out of stock ]
2,699,000 ກີບ
p15977
Redmi Note 10 Pro Ram6+128GB (ສີຟ້າ,ເທົາ,ຂຽວ)
[ Out of stock ]
3,299,000 ກີບ
p15499
Redmi Note 10 Ram4+64GB (ສີດຳ.ມ້ວງ,ເທົາ)
[ Out of stock ]
1,799,000 ກີບ
p15457
Redmi Note 9 Pro (ສີດຳ)
[ Out of stock ]
2,599,000 ກີບ
p15500
Redmi Note 9 Ram4+128GB (ສີຂຽວ,ຟ້າ,ຂາວ)
[ Out of stock ]
1,999,000 ກີບ

0 Smart Phone ໂທລະສັບມືຖື->Xiaomi / Redmi (10 รายการ)

p15790
Redmi 9 Ram4+64GB (ສີດຳ,ຂຽວ,ຟ້າ)
[ Out of stock ]
1,599,000 ກີບ
p15495
Redmi 9A Ram2+32GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,099,000 ກີບ
p15496
Redmi 9C Ram3+64GB (ສີດຳ,ສົ້ມ,ຟ້າ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,399,000 ກີບ
p15497
Redmi 9T Ram4+64GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ,ສົ້ມ)
[ คงเหลือ 1 ]
1,899,000 ກີບ
p15498
Redmi 9T Ram6+128GB (ສີດຳ,ມ້ວງ,ຂຽວ,ສົ້ມ)
[ คงเหลือ 2 ]
2,299,000 ກີບ
p15976
Redmi Note 10 (5G) Ram8+128GB (ສີຟ້າ,ເທົາ,ຂຽວ)
[ Out of stock ]
2,699,000 ກີບ
p15977
Redmi Note 10 Pro Ram6+128GB (ສີຟ້າ,ເທົາ,ຂຽວ)
[ Out of stock ]
3,299,000 ກີບ
p15499
Redmi Note 10 Ram4+64GB (ສີດຳ.ມ້ວງ,ເທົາ)
[ Out of stock ]
1,799,000 ກີບ
p15457
Redmi Note 9 Pro (ສີດຳ)
[ Out of stock ]
2,599,000 ກີບ
p15500
Redmi Note 9 Ram4+128GB (ສີຂຽວ,ຟ້າ,ຂາວ)
[ Out of stock ]
1,999,000 ກີບ

Somvang OA | Tel : +8562099979666 | Line ID : somvangoa
WhatsApp : +856209997966 | EMail : somvangoa@hotmail.com
Contact Us