logo


CCTV / ກ້ອງວົງຈອນປິດ->ກ້ອງຕິດລົດ-ອຸປະກອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ/Car camera-Camera (6 รายการ)

p16873
ກ້ອງຕິດລົດ Lumira Mirror Car 4.5" IPS Touch Screen LCDV-041 ມີກ້ອງຫນ້າ + ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 9 ]
1,100 ກີບ

p15269
ກ້ອງຕິດລົດ Pixer PCAM-01 ກ້ອງໜ້າ ແຫວນລົດ+ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 10 ]
1,300 ກີບ

p15268
ກ້ອງຕິດລົດ Pixer PCAM-02 Super HD 1296 ກ້ອງໜ້າ+ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 4 ]
1,310 ກີບ

p2058
ກະເປົ໋າກ້ອງ Canon B20
[ คงเหลือ 3 ]
250,000 ກີບ

p5951
ກະເປົ໋າກ້ອງ Canon EOS ແບບສາມຫ່ຽມ
[ คงเหลือ 3 ]
150,000 ກີບ

p7396
ຂາຕັ້ງກ້ອງ ຂະໜາດພົກພາ Tripod HF-3110
[ Out of stock ]
100,000 ກີບ


CCTV / ກ້ອງວົງຈອນປິດ->ກ້ອງຕິດລົດ-ອຸປະກອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ/Car camera-Camera (6 รายการ)

p16873
ກ້ອງຕິດລົດ Lumira Mirror Car 4.5" IPS Touch Screen LCDV-041 ມີກ້ອງຫນ້າ + ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 9 ]
1,100 ກີບ
p15269
ກ້ອງຕິດລົດ Pixer PCAM-01 ກ້ອງໜ້າ ແຫວນລົດ+ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 10 ]
1,300 ກີບ
p15268
ກ້ອງຕິດລົດ Pixer PCAM-02 Super HD 1296 ກ້ອງໜ້າ+ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 4 ]
1,310 ກີບ
p2058
ກະເປົ໋າກ້ອງ Canon B20
[ คงเหลือ 3 ]
250,000 ກີບ
p5951
ກະເປົ໋າກ້ອງ Canon EOS ແບບສາມຫ່ຽມ
[ คงเหลือ 3 ]
150,000 ກີບ
p7396
ຂາຕັ້ງກ້ອງ ຂະໜາດພົກພາ Tripod HF-3110
[ Out of stock ]
100,000 ກີບ

CCTV / ກ້ອງວົງຈອນປິດ->ກ້ອງຕິດລົດ-ອຸປະກອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ/Car camera-Camera (6 รายการ)

p16873
ກ້ອງຕິດລົດ Lumira Mirror Car 4.5" IPS Touch Screen LCDV-041 ມີກ້ອງຫນ້າ + ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 9 ]
1,100 ກີບ
p15269
ກ້ອງຕິດລົດ Pixer PCAM-01 ກ້ອງໜ້າ ແຫວນລົດ+ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 10 ]
1,300 ກີບ
p15268
ກ້ອງຕິດລົດ Pixer PCAM-02 Super HD 1296 ກ້ອງໜ້າ+ກ້ອງຫລັງ
[ คงเหลือ 4 ]
1,310 ກີບ
p2058
ກະເປົ໋າກ້ອງ Canon B20
[ คงเหลือ 3 ]
250,000 ກີບ
p5951
ກະເປົ໋າກ້ອງ Canon EOS ແບບສາມຫ່ຽມ
[ คงเหลือ 3 ]
150,000 ກີບ
p7396
ຂາຕັ້ງກ້ອງ ຂະໜາດພົກພາ Tripod HF-3110
[ Out of stock ]
100,000 ກີບ

Somvang OA | Tel : +8562099979666 | Line ID : somvangoa
WhatsApp : +856209997966 | EMail : somvangoa@hotmail.com
Contact Us