logo


ເຄື່ອງສະແກນ ເຄື່ອງອ່ານບ່ໂຄດ ເຄື່ອງນັບເງິນ ຊິງ->ເຄື່ອງນັບເງິນ /ລິ້ນຊັກເກັບເງິນ (5 รายการ)

p10744
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer (5chanel) (JY-405)
[ คงเหลือ 3 ]
1,330,000

p16601
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer Posiflex (5chanel) (CR-1000)
[ คงเหลือ 1 ]
2,328,000

p6254
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer Posiflex (5chanel) (CR-4000)
[ คงเหลือ 1 ]
3,990,500

p17990
ເຄື່ອງຈັດຄິວ Worrex
[ Out of stock ]
3,458,500

p17753
ເຄື່ອງນັບເງິນ Bill Counter
[ Out of stock ]
4,988,000


ເຄື່ອງສະແກນ ເຄື່ອງອ່ານບ່ໂຄດ ເຄື່ອງນັບເງິນ ຊິງ->ເຄື່ອງນັບເງິນ /ລິ້ນຊັກເກັບເງິນ (5 รายการ)

p10744
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer (5chanel) (JY-405)
[ คงเหลือ 3 ]
1,330,000
p16601
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer Posiflex (5chanel) (CR-1000)
[ คงเหลือ 1 ]
2,328,000
p6254
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer Posiflex (5chanel) (CR-4000)
[ คงเหลือ 1 ]
3,990,500
p17990
ເຄື່ອງຈັດຄິວ Worrex
[ Out of stock ]
3,458,500
p17753
ເຄື່ອງນັບເງິນ Bill Counter
[ Out of stock ]
4,988,000

ເຄື່ອງສະແກນ ເຄື່ອງອ່ານບ່ໂຄດ ເຄື່ອງນັບເງິນ ຊິງ->ເຄື່ອງນັບເງິນ /ລິ້ນຊັກເກັບເງິນ (5 รายการ)

p10744
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer (5chanel) (JY-405)
[ คงเหลือ 3 ]
1,330,000
p16601
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer Posiflex (5chanel) (CR-1000)
[ คงเหลือ 1 ]
2,328,000
p6254
ລິ້ນຊັກເກັບເງີນ Cash Drawer Posiflex (5chanel) (CR-4000)
[ คงเหลือ 1 ]
3,990,500
p17990
ເຄື່ອງຈັດຄິວ Worrex
[ Out of stock ]
3,458,500
p17753
ເຄື່ອງນັບເງິນ Bill Counter
[ Out of stock ]
4,988,000

Somvang OA | Tel : +8562099979666 | Line ID : somvangoa
WhatsApp : +856209997966 | EMail : somvangoa@hotmail.com
Contact Us